REGULAMIN REKRUTACJI DO INTERNATU
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W GDAŃSKU

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 1. Do Internatu CKZiU Nr 2 przyjmowani są uczniowie gdańskich szkół publicznych.
 2. Obowiązuje następująca kolejność przyjęć:
 • Uczniowie CKZiU Nr 2 w Gdańsku
 • Uczniowie którzy w ubiegłym roku szkolnym mieszkali w internacie
  CKZiU Nr 2
 • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Uczniowie niepełnosprawni
 • Uczniowie w trudnej sytuacji rodzinnej
 • Uczniowie innych gdańskich szkół według następującej kolejności:

Uczniowie gdańskich szkół zawodowych

Uczniowie klas pierwszych

Uczniowie oddziałów sportowych, szkoły sportowej, oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego prowadzonych przez Miasto Gdańsk

Uczniowie pozostali

 1. Warunki finansowe pobytu w internacie dla wszystkich uczniów są takie same.
 2. Warunkiem przyjęcia uczniów ubiegających się ponownie o miejsce w internacie jest ich:
  - dotychczasowe zachowanie,
  - stosunek do obowiązków szkolnych oraz Regulaminu Internatu,
  - brak zaległości w opłatach.
 3. Uczniowie ponownie ubiegający się o miejsce w internacie składają DEKLARACJE najpóźniej w dniu 31.05.2019 r.
 4. Uczniowie ubiegający się o miejsce w internacie składają podania w sekretariacie CKZiU Nr 2 do 07.2019r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji 26.07.2019r. Lista dostępna w sekretariacie
CKZiU Nr 2 i u Kierownika Internatu.

 1. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do internatu mogą odwołać się do Dyrektora
  CKZiU Nr 2. Odwołania będą rozpatrywane 08.2019r. (poniedziałek).
 2. W przypadku wolnych miejsc, możliwa dodatkowa rekrutacja. Składanie podań do 08.2019 r. (środa).

Ostateczne ogłoszenie wyników 23.08.2019r. (piątek) informacja w sekretariacie
CKZiU Nr 2.

 1. Uprawnieni do składania odwołania w sprawie rekrutacji do Internatu są :
 • Pełnoletni uczniowie
 • Rodzice/ opiekunowie prawni ucznia
 1. Przyjęcie ucznia do internatu (lista przyjętych) jest podstawą zawarcia umowy o zakwaterowanie i wyżywienie. Umowę zawiera się z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia.
 2. Po rekrutacji uczniów w ramach wolnych miejsc istnieje możliwość zakwaterowania studentów.

rekrutacja-internat-36923.jpg

*************************************************************

o internacie także na:

tej stronie 

oraz na FB naszego internatu