Technikum nr 14

Technik ochrony środowiska
5 lat
z elementami
energii odnawialnej/technologii wody

  

Zawody
klasy/liczba uczniów
Nr zawodu/kwalifikacje
w zawodzie
Szkoła/
przedmioty 
w zakresie rozszerzonym
Przedmioty rekrutacyjne:
język polski,
matematyka
oraz
1 2 3 4
technik ochrony środowiska
z elementami energii
odnawialnej/ technologii
wody
I D
29 uczniów
325511
CHM.05. Ocena stanu
środowiska, planowania
i realizacja zadań w ochronie
środowiska
Technikum
nr 14
Chemia
Matematyka
j. angielski,
informatyka

 technik ochrony środowiska
z elementami 
energii odnawialnej/technologii wody

Technik ochrony środowiska określa aktualny stan zanieczyszczeń środowiska na skutek działalności człowieka; przeprowadza proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska, oznacza parametry zanieczyszczenia wody, powietrza, poziomu hałasu i stopnia zanieczyszczenia gleby; określa zgodności z normami oczyszczania ścieków, powietrza i odpadów; wykonuje pomiary poziomu hałasu i drgań mechanicznych; bada i kontroluje emisję zanieczyszczeń; sporządza bilanse wodno-ściekowe, zanieczyszczeń odprowadzanych z gazami odlotowym i do atmosfery oraz zanieczyszczeń odprowadzanych z odpadami; posługuje się aparaturą pomiarową oraz urządzeniami stosowanymi w ochronie środowiska; posługuje się dokumentacją techniczną; przygotowuje mapy oraz schematy technologiczne; współpracuje w przygotowaniu planów zagospodarowania przestrzennego terenu uwzględniając zasoby przyrody; posługuje się aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska; stosuje procedury oceny oddziaływania inwestycji szkodliwych dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego; podejmuje działania w sytuacji wystąpienia zagrożeń ekologicznych; współpracuje 
z organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska; przygotowuje propozycje zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym; prowadzi kampanię 
na rzecz poprawy stanu środowiska, w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej i segregacji odpadów komunalnych.

 Efekty badań uczniowie mają możliwość konfrontować  
w branżowych przedsiębiorstwach
i instytucjach w Trójmieście,

    podczas obozów ekologicznych,
    w ramach staży zagranicznych 
programu Leonardo da Vinci,

    w laboratoriach naszego Centrum.