Zasady i terminy postępowania rekrutacyjnego do placówek
zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania
prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska
na rok szkolny 2024/2025

  Rekrutacja do bursy oraz internatów na rok szkolny 2024/2025
rozpocznie się
24 lipca 2024 roku o godzinie 10:00
i będzie odbywać się poprzez stronę internetową:

 https://naborb-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk

  

Zasady rekrutacji:

 1. Postępowanie rekrutacyjne do bursy oraz internatów na rok szkolny 2024/2025 przeprowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego. Zgłoszenie kandydata w systemie rekrutacyjnym jest możliwe przez stronę internetową: https://naborb-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk.
 2. Na wyżej wymienionej stronie będą zamieszczane wszelkie informacje na temat rekrutacji. Przy pomocy serwisu internetowego można będzie wypełnić wniosek
  o przyjęcie do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom szkół w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz zapoznać
  się z kryteriami i zasadami rekrutacji. Możliwość wypełnienia wniosku o przyjęcie kandydat będzie miał od 24 lipca 2024 roku od godz. 10.00 do 26 lipca 2024 roku do godz. 23:59 – elektronicznie natomiast do godz. 15.00 papierowo.
 3. Osoby niemające dostępu do Internetu mogą wypełnić wniosek odręcznie. Formularz wniosku dostępny będzie w bursie szkolnej oraz szkole, przy której funkcjonuje internat lub w plikach do poprania na stronie: https://naborb-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk.
 4. Kandydat wypełniając wniosek może wybrać 5 placówek. Placówki należy ułożyć wg preferencji uwzględniając poziom zainteresowania daną placówką. Placówka wskazana na pierwszej pozycji nazywana jest placówką pierwszego wyboru.
 5. W terminie określonym w harmonogramie rekrutacji (tabela nr 5) kandydaci składają w placówce pierwszego wyboru następujące dokumenty:
  1. wniosek o przyjęcie do bursy lub internatu;
  2. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w tabelach nr 1-3;
  3. zaświadczenie o przyjęciu do szkoły.
 6. Dopuszczalne formy składania wniosku:
  1. dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki pierwszego wyboru;
  2. potwierdzenie wniosku w systemie rekrutacyjnym profilem zaufanym. W takim przypadku nie jest konieczne składanie go w formie papierowej.
 7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 14 (tabela nr 4),
  w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.
 8. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata niepełnoletniego lub na wniosek kandydata pełnoletniego.
 9. Do zakwaterowania w bursie w pierwszej kolejności uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska.
 10. Do internatu w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie szkoły, przy której funkcjonuje internat. W przypadku wolnych miejsc - do internatu mogą
  być przyjmowani również uczniowie innych szkół. Dla uczniów innych szkół
  niż te, przy których mieszczą się internaty, miejsce w internacie przyznaje się tylko na dany rok szkolny. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc, stosuje się odpowiednio kryteria ustawowe oraz samorządowe określone
  w poniższej tabeli (Kryteria rekrutacji).
 11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów
  na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 12. W przypadku wolnych miejsc w placówce kandydat może być przyjęty także w ciągu roku szkolnego; o przyjęciu decyduje dyrektor bursy lub szkoły, przy której funkcjonuje internat.
 13. Kryteria rekrutacji:

Tabela nr 1

L.p.

Kryterium ustawowe

  Liczba punktów

1.

Wielodzietność rodziny kandydata niepełnoletniego i pełnoletniego

5

2.

Niepełnosprawność kandydata
niepełnoletniego i pełnoletniego

5

3.

·        Niepełnosprawność jednego z rodziców
dot. kandydata niepełnoletniego;

·        Niepełnosprawność dziecka kandydata
dot. kandydata pełnoletniego

5

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców
dot. kandydata niepełnoletniego

5

5.

·        Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata niepełnoletniego;

·        Niepełnosprawność osoby bliskiej, nad którą kandydat pełnoletni sprawuje opiekę

5

6.

·        Samotne wychowywanie kandydata niepełnoletniego;

·        Samotne wychowywanie dziecka przez kandydata pełnoletniego

5

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą
dot. kandydata niepełnoletniego

5

 

Tabela nr 2

L.p.

Kryterium ustalone przez organ prowadzący dot. BURSY

  Liczba punktów

1.

Sieroctwo kandydata, w tym pełnoletniego, opuszczającego placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub rodzinę zastępczą

3

2.

Kandydat jest lub będzie uczniem branżowej szkoły specjalnej I stopnia prowadzonej przez Gminę Miasta Gdańska

5

3.

Kandydat jest lub będzie uczniem szkoły prowadzonej przez Gminę Miasta Gdańska

5

4.

Kandydat jest lub będzie uczniem w oddziału sportowego, szkoły sportowej, oddziału mistrzostwa sportowego i szkoły mistrzostwa sportowego prowadzonym przez Gminę Miasta Gdańska

5

5.

Tytuł laureata konkursu lub olimpiady przedmiotowej na szczeblach: wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym

2

6.

Posiadanie przez kandydata rodzeństwa, które jest wychowankiem Bursy Gdańskiej i kontynuuje pobyt w roku szkolnym, na jaki składany jest wniosek o przyjęcie

3

 

Tabela nr 3

L.p.

Kryterium ustalone przez organ prowadzący dot. INTERNATU

 Liczba punktów

1.

Kandydat jest lub będzie uczniem szkoły prowadzonej przez Gminę Miasta Gdańska

1

2.

Kandydat jest lub będzie uczniem szkoły, przy której funkcjonuje internat

4

3.

Kandydat jest lub będzie uczniem technikum lub branżowej szkoły I st. prowadzonej przez Gminę Miasta Gdańska

4

4.

Kandydat jest lub będzie uczniem w oddziału sportowego, szkoły sportowej, oddziału mistrzostwa sportowego i szkoły mistrzostwa sportowego prowadzonej przez Gminę Miasta Gdańska

4

5.

Korzystanie z internatu przez rodzeństwo kandydata

5

6.

Osiągnięcia kandydata w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych co najmniej na szczeblu:

 

·        wojewódzkim,

1

·        ogólnopolskim,

2

·        międzynarodowym

3

7.

Osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu

1

8.

Zamieszkanie kandydata poza Trójmiastem
i gminami ościennymi

1

 

 1. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów rekrutacji wymienionych
  w powyższej tabeli:

Tabela nr 4

L.p.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie Załącznik  nr 1 o wielodzietności rodziny kandydata. Wielodzietność rodziny kandydata- oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci, a rodzina –oznacza odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia,
a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli
w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

2.

Niepełnosprawność kandydata

 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie
z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis/wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata.

3.

Niepełnosprawność:

-  jednego lub obojga rodziców,

- rodzeństwa,

- dziecka,

- innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis/wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie/ samotne wychowywanie dziecka przez kandydata

Oświadczenie Załącznik nr 2 o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego drugim rodzicem. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania  administracyjnego odpis/wyciąg z dokumentu kopia poświadczona„ za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu.

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis/wyciąg
z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

8.

Sieroctwo kandydata w tym pełnoletniego, opuszczającego placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub rodzinę zastępczą

Zaświadczenie z powiatowego centrum pomocy rodzinie
o opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej lub rodziny zastępczej.

9.

Kandydat jest lub będzie uczniem:

- szkoły,

- technikum lub branżowej szkoły I st.,

- w oddziale sportowym, szkoły sportowej, oddziału mistrzostwa sportowego i szkoły mistrzostwa sportowego prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska

Zaświadczenie potwierdzone przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną o przyjęciu lub kontynuacji nauki
w danej szkole prowadzonej przez Miasto Gdańsk w roku szkolnym, na który przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

10.

Kandydat jest lub będzie uczniem szkoły, przy której funkcjonuje internat

Zaświadczenie potwierdzone przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną o przyjęciu lub kontynuacji nauki
w danej szkole prowadzonej przez Miasto Gdańsk w roku szkolnym, na który przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

11.

Korzystanie z bursy lub internatu przez rodzeństwo kandydata

Oświadczenie Załącznik nr 4 rodzica lub pełnoletniego kandydata o posiadaniu rodzeństwa, które jest wychowankiem Bursy Gdańskiej lub internatu i kontynuuje pobyt w roku szkolnym, na jaki składany jest wniosek o przyjęcie

12.

Tytuł laureata konkursu lub olimpiady przedmiotowej na szczeblach:
- wojewódzkim,

- ogólnopolskim,

- międzynarodowym

Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad przedmiotowych na szczeblach: wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym.

13.

Osiągnięcia kandydata
w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych co najmniej na szczeblu: wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym

Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica
lub pełnoletniego kandydata.

14.

Zamieszkanie kandydata poza Trójmiastem
i gminami ościennymi

Oświadczenie Załącznik nr 3 rodzica lub pełnoletniego kandydata o zamieszkaniu poza Trójmiastem i gminami ościennymi lub dokument potwierdzający zameldowanie kandydata

 

 1. Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej
  za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany
  do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula
  ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora jednostki, który wyznacza przewodniczącego komisji zgodnie z art. 157 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Szczegółowe zasady działania komisji rekrutacyjnej określa § 9 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.
 3. Harmonogram rekrutacji:

Tabela nr 5

 

Nazwa etapu w systemie

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Składanie wniosków Publikacja oferty – rejestracja kandydatów

24.07.2024

godz. 10:00

26.07.2024

godz. 00:00

2.

Publikacja list zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

30.07.2024

godz. 16:00

3.

Potwierdzanie woli

31.07.2024

godz. 08:00

1.08.2024

godz. 00:00

4.

Publikacja list przyjętych

2.08.2024

godz.15:00

 1. Listy, o których mowa w pkt 2 i 4 Harmonogramu rekrutacji podaje
  się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich w widocznym miejscu
  przy wejściu do danej placówki.
 2. Potwierdzenie woli, o którym mowa w pkt 3 Harmonogramu rekrutacji można składać:
  1. w wersji papierowej w placówce pierwszego wyboru w terminie 31.07.2024r. godz. 08:00 - 1.08.2024 r. do godz. 15:00;
  2. w systemie rekrutacyjnym potwierdzając profilem zaufanym w terminie 31.07.2024r. godz. 08:00 - 1.08.2024 r. do godz. 00:00;
 3. Wyniki rekrutacji można sprawdzić poprzez:
  1. stronę https://naborb-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk po zalogowaniu
   się na konto kandydata;
  2. pocztę elektroniczną, jeżeli we wniosku został wpisany e-mail.
 4. Procedura odwoławcza:
  1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata
   lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
   z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
   do bursy lub internatu;
  2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
   w postępowaniu rekrutacyjnym;
  3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora bursy lub szkoły, przy której mieści się internat odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;
  4. Dyrektor placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.
   Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby placówki.

 

 

 

 

 

 

      Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 • Uchwała Nr IX/165/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Gdańskiej imienia Ireny Sendlerowej z siedzibą
  przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52 w Gdańsku oraz przyznania
  im określonej liczby punktów;
 • Uchwała Nr XXIII/617/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przekształcenia Bursy Gdańskiej imienia Ireny Sendlerowej poprzez zmianę adresu siedziby z ul. Podwale Staromiejskie 51/52 w Gdańsku na ul. Grzegorza Piramowicza 1/2 w Gdańsku
 • Uchwała NR XLIII/1124/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2021 r.
  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do internatów zorganizowanych
  w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Gdańska, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych
  do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Nabór elektroniczny

https://naborb-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk

*************************