Nabór elektroniczny

nabor-i-rekrutacja-154299.jpg

https://naborb-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk

*************************

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO INTERNATU

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO NR 2 w GDAŃSKU

w roku szkolnym 2022/2023

(HARMONOGRAM - plik pdf - link)

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO INTERNATU
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W GDAŃSKU
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Informacje ogólne

 1. Postępowanie rekrutacyjne do internatu na rok szkolny 2022/2023 przeprowadzone będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Możliwość zalogowania i wypełnienia wniosków będzie możliwe od 1 sierpnia 2022 od godz.9.00 do 03 sierpnia 2022 do godz.24.00
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku.
 3. Do internatu w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku.
 4. W przypadku wolnych miejsc, do internatu mogą być przyjęci uczniowie innych gdańskich szkół publicznych.
 5. Przy większej liczbie kandydatów ubiegających się o przyjęcie do internatu niż liczba miejsc, stosuje się odpowiednie kryteria rekrutacyjne.
 6. Kandydaci zapisywani są do internatu jeden raz na cały etap edukacji w szkole. W kolejnych latach składają jedynie deklarację dotyczącą kontynuowania pobytu w internacie.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 

REKRUTACJA – KONTYNUACJA

L.p.

Nazwa etapu w systemie

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Składanie deklaracji o kontynuacji.

21.07.2022 r.

godz.8.00

29.07.2022 r.

godz.10.00

 

REKRUTACJA PODSTAWOWA – ETAP I

L.p.

Nazwa etapu w systemie

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Publikacja oferty – otwarcie strony
dla kandydatów.

01.08.2022 r. godz.09.00

2.

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie wniosków
do systemu.

01.08.2022 r. godz.9.00

03.08.2022 r. godz.24.00

3.

Zakończenie etapu wprowadzania wniosków – zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie 
dla kandydatów.

03.08.2022 r. godz.24.00

4.

Rejestracja i weryfikacja wniosków
w systemie przez placówki.

01.08.2022 r.

godz.12.00

03.08.2022 r.

godz.24.00

5.

Pobieranie listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

04.08.2022 r.

godz.8.00

04.08.2022 r.

godz.15.00

6.

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych
 i niezakwalifikowanych oraz otwarcie strony.

04.08.2022 r. godz.16.00

7.

Potwierdzanie woli przyjęcia – zamieszkania.

05.08.2022 r.

godz.8.00

08.08.2022 r.

godz.16.00

8.

Pobieranie listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do placówki.

09.08.2022 r.

godz.8.00

09.08.2022 r.

godz.15.00

9.

Publikacja listy kandydatów przyjętych
 i nieprzyjętych.

09.08.2022 r. godz.16.00

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY

L.p.

Nazwa etapu w systemie

TRYB ODWOŁAWCZY

1.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

7 dni od ogłoszenia listy

2.

Sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do internatu.

5 dni od dnia złożenia wniosku 
o uzasadnienie odmowy przyjęcia

3.

Odwołanie rodzica lub kandydata pełnoletniego do dyrektora 
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rozstrzygnięcia

4.

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

7 dni od dnia otrzymania odwołania

 

 

KRYTERIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

 1. Kryteria naboru do internatu dla kandydata niepełnoletniego określone w artykule 131 ust.
  2 pkt 1-7 w związku z artykułem 145 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1082, 762).

 

L.p.

Kryterium ustawowe

Liczba punktów

Dokument potwierdzający                              spełnienie kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata. 

5 pkt

Oświadczenie rodziców o posiadaniu wielodzietnej rodziny (troje i więcej dzieci).

2.

Niepełnosprawność kandydata.                                              

5 pkt

Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata.

Kopia dokumentu poświadczona za zgodność                        z oryginałem przez rodzica kandydata.

3.

Niepełnosprawność jednego                                 z rodziców kandydata.              

5 pkt

Orzeczenie o niepełnosprawności rodzica.

Kopia dokumentu poświadczona za zgodność                          z oryginałem przez rodzica kandydata.

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.                

5 pkt

Orzeczenie o niepełnosprawności rodziców.

Kopia dokumentu poświadczona za zgodność                        z oryginałem przez rodzica kandydata.

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.                        

5 pkt

Orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa.

Kopia dokumentu poświadczona za zgodność                         z oryginałem przez rodzica kandydata.

6.

Samotne wychowywanie kandydata                         w rodzinie.                 

5 pkt

Oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka.

Kopia dokumentu poświadczona za zgodność                      z oryginałem przez rodzica kandydata.

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.                                     

5 pkt

Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Kopia dokumentu poświadczona za zgodność                             z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

 

 1. Kryteria naboru do internatu dla kandydata pełnoletniego określone w artykule 135 ust. 6 pkt 2 lit. a–e w związku z artykułem 145 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ((Dz. U. z 2020 r. poz. 1082, 762).

 

L.p.

Kryterium ustawowe

Liczba punktów

Dokument potwierdzający                              spełnienie kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata. 

5 pkt

Oświadczenie o posiadaniu rodziny wielodzietnej  (troje i więcej dzieci).

2.

Niepełnosprawność kandydata.                                              

5 pkt

Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata.

Kopia dokumentu poświadczona za zgodność                           z oryginałem przez kandydata.

3.

Niepełnosprawność dziecka kandydata.                          

5 pkt

Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

Kopia dokumentu poświadczona za zgodność                       z oryginałem przez kandydata.

4.

Niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę.            

5 pkt

Orzeczenie o niepełnosprawności innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę.  

Kopia dokumentu poświadczona za zgodność                               z oryginałem przez kandydata.       

5.

Samotne wychowywanie dziecka przez kandydata

5 pkt

Oświadczenie kandydata o posiadaniu dziecka.

 

 

 1. Kryteria obowiązujące na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, o których mowa 2 ust. 1 i 2 uchwały nr XLIII/1124/21 Rady Miasta z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do internatów zorganizowanych w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Gdańska.

 

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający                              spełnienie kryterium

1.

Kandydat jest lub będzie uczniem:

a.

szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasta Gdańska,                                            

1 pkt

Zaświadczenie potwierdzone przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną o przyjęciu do szkoły                       lub kontynuacji kształcenia w danej szkole w roku szkolnym, na który przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do internatu.

b.

szkoły, przy której funkcjonuje internat,

4 pkt

c.

technikum lub branżowej szkoły I stopnia prowadzonej przez Gminę                                                 Miasta Gdańska,

4 pkt

d.

oddziału sportowego, szkoły sportowej, oddziału mistrzostwa sportowego, szkoły mistrzostwa sportowego prowadzonej przez Gminę Miasta Gdańska.

4 pkt

2.

Korzystanie z internatu przez rodzeństwo kandydata.

5 pkt

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna lub pełnoletniego kandydata.

3.

Osiągnięcia kandydata w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych na szczeblu                                 co najmniej:

a.

wojewódzkim,

1 pkt

Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku, poświadczona                         za godność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego                                          lub pełnoletniego kandydata.

b.

ogólnopolskim,

2 pkt

c.

międzynarodowym.

3 pkt

4.

Osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

1 pkt

Kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku, poświadczona                            za godność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego                                         lub pełnoletniego kandydata.

5.

Zamieszkanie kandydata poza Trójmiastem i gminami ościennymi.

1 pkt

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego kandydata o zamieszkaniu                                 lub dokument potwierdzający  zameldowanie kandydata.

 

Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

 

                                                                                                       Dyrektor szkoły

                                                                                                       Barbara Mizerska

***************************

nabor-i-rekrutacja-154299.jpg

https://naborb-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk