HARMONOGRAM REKRUTACJI DO INTERNATU

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO NR 2 w GDAŃSKU

w roku szkolnym 2021/2022

(HARMONOGRAM - plik pdf - link)

 1. Rekrutacja do Internatu CKZiU Nr 2 na rok szkolny 2021/2022 odbywa się na podstawie złożonych wniosków o przyjęcie do Internatu.
 2. Wniosek o przyjęcie do internatu składany jest w sekretariacie szkoły CKZiU Nr 2
 3. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
 4. Do Internatu w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2
 5. W przypadku wolnych miejsc do Internatu mogą być przyjęci uczniowie innych szkół, z uwzględnieniem pierwszeństwa dla uczniów klas pierwszych.
 6. W przypadku większej liczby kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Internatu niż liczba miejsc, stosuje się odpowiednio kryteria rekrutacyjne.
 7. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata niepełnoletniego lub na wniosek kandydata pełnoletniego.
 8. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora CKZiU Nr 2 w oparciu o złożony komplet wymaganych dokumentów. Niekompletne dokumenty dotyczące kandydata nie będą rozpatrywane.
 9. Do Internatu kandydaci zapisywani są jeden raz, na cały etap edukacji w szkole.
  W kolejnych latach składa się jedynie deklarację dotyczącą kontynuowania pobytu
  w Internacie.
 10. O przyjęciu ucznia w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor CKZiU Nr 2.
 11. W przypadku rezygnacji należy niezwłocznie powiadomić Internat CKZiU Nr 2.

 

Harmonogram rekrutacji:

 

Składanie deklaracji kontynuacji zamieszkania w Internacie przez rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów w dniach 17.05.2021 r. – 25.06.2021 r.

 

ETAP I: REKRUTACJA

Składanie przez kandydatów do klas pierwszych oraz nowych uczniów klas starszych wniosku o przyjęcie do internatu wraz z  dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów

17 maja-16 sierpnia

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

17 sierpnia

Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do internatu

18 sierpnia

Potwierdzenie woli zamieszkania w internacie

19 sierpnia

Ogłoszenie list przyjętych do internatu

20 sierpnia godz., 12.00

Złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do internatu

7 dni od ogłoszenia listy przyjętych

Sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do internatu

5 dni od dnia złożenia wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia

Odwołanie rodzica lub kandydata pełnoletniego do dyrektora od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rozstrzygnięcia

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

7 dni od dnia otrzymania odwołania

 

 ETAP II: REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA -  dotyczy wolnych miejsc w Internacie

Składanie przez kandydatów do klas pierwszych oraz nowych uczniów klas starszych wniosku o przyjęcie do internatu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów na wolne miejsca po rekrutacji zasadniczej

do 27 sierpnia

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

30 sierpnia 12:00

Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do internatu

30 sierpnia 15:00

Potwierdzenie woli zamieszkania w internacie

31 sierpnia, 12.00

Ogłoszenie list przyjętych do internatu

31 sierpnia, 15.00

Złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do internatu

7 dni od ogłoszenia listy przyjętych

 


KRYTERIA PRZYJĘĆ DO INTERNATU CENTRUM KSZTAŁCENI ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO NR 2 W GDAŃSKU

 1. Warunkiem zakwalifikowania wychowanków deklarujących kontynuację zamieszkania w Internacie jest ich:
 • dotychczasowe zachowanie,
 • stosunek do obowiązków szkolnych oraz Regulaminu Internatu,
 • brak zaległości w opłatach.
 1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (wartość po 5 punktów):
 • wielodzietność rodziny kandydata niepełnoletniego lub pełnoletniego,
 • niepełnosprawność kandydata niepełnoletniego lub pełnoletniego,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata niepełnoletniego,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata niepełnoletniego,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata niepełnoletniego,
 • samotne wychowywanie kandydata niepełnoletniego w rodzinie,
 • objęcie kandydata niepełnoletniego pieczą zastępczą.

 

W celu uzyskania dodatkowych punktów przy rekrutacji należy dostarczyć stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymagań.

 

Dodatkowe kryteria (wartość po 1 punkcie):

 • kandydat, którego rodzeństwo zamieszkuje lub ubiega się o przyjęcie do Internatu - oświadczenie, że rodzeństwo kandydata zamieszkuje lub stara się o przyjęcie do Internatu
 • szczególne osiągnięcia kandydata w zawodach wiedzy, artystycznych
  i sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim – kserokopie dyplomów/zaświadczeń potwierdzających uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,
 • kandydat rozpoczynający naukę w klasie I szkoły ponadpodstawowej/w klasie 7 lub 8 szkoły podstawowej – oświadczenie
 • kandydat będzie uczęszczał do gdańskiej szkoły publicznej – oświadczenie
 • kandydat mieszka poza Trójmiastem - oświadczenie
 • osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - kserokopia świadectwa ukończenia szkoły z adnotacją potwierdzającą osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej.