Deklaracja dostępności
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Szkolna strona internetowa znajduje się na serwerze udostępnionym dla szkolnych stron internetowych - w ramach Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.
Publikacje na stronie CKZiU nr 2 w Gdańsku umieszcza szkolny administrator strony internetowej oraz w zarezerwowanych modułach - administrator odpowiedzialny GPE.
Poniżej wskazanie wydzielonych spod szkonej administracji modułów:
na górze strony w sekcji artykułów wyróżnionych - trzeci z ujednoliconego dla gdańskich szkół szablonu strony

deklaracja-139115.jpg

w części środkowej - zakładka, sekcja WIADOMOŚCI - AKTUALNOŚCI
- o części dołączanych artykułów decyduje administrator GPE

np.

deklaracja-dostepnosci-139124.jpg

na dole strony: moduł EDUKACJA z linkami do artykułów z portalu: gdansk.pl

deklaracja-139116.jpg

Procedury w przypadku zgłoszenia uwag i wniosków dotyczących treści umieszczanych przez szkolnego
administratora szkolnej strony internetowej - w części modułów dostępnych dla szkoły

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dyrektor Barbara Mizerska: sekretariat@ckzu2.edu.gdansk.pl
 • Telefon do sekretariatu: 58 301 10 20

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-801 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 524 45 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba

Główna siedziba CKZiU 2 - w Gdańsku przy ul. Smoleńskiej 5/7

Dojazd

Do siedziby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku, ul. Smoleńska 5/7 można dojechać liniami autobusowymi:

z Gdańska od Dworca Głównego do przystanku Orunia Gościnna 113, 132, 189, 200, 205, 207, 210, 232

– z Pruszcza Gdańskiego autobusami 3, 50, 200, 205, 207, 232.

Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 300 metrów.

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl

Dostępne jest także połączenie kolejowe – Wejherowo – Tczew – Malbork – do stacji kolejowa Gdańsk Orunia. Odległość od Stacji Gdańsk Orunia wynosi około 200 metrów. Szczegóły na temat połączeń i rozkładów jazdy dostępne są na stronie: http://rozklad-pkp.org/ - np. dojazd z Tczewa to ok. 20 minut;

możliwość korzystania z połączeń SKM do Gdańska Głównego (następnie autobusem) - https://www.skm.pkp.pl

Opis ogólny budynków

Przy budynku Smoleńska 5/7 znajduje się parking – wjazd od strony ulicy Żuławskiej, jest to także parking i wjazd dla korzystających z internatu, bursy i hali sportowej,

a za budynkiem Smoleńska 6/8 znajduje się parking szkolny, a także dla korzystających z Pływalni Orunia, boisk sportowych.

CKZiU Nr 2 w Gdańsku składa się z zespołu budynków szkolnych i obiektów sportowych położonych po lewej i prawej stronie ulicy Smoleńskiej – Smoleńska 5/7 (budynek nr 1) i Smoleńska 6/8 (budynek nr 2).

Dwa budynki szkolne z osobnymi wejściami oraz budynek internatu i bursy z wejściem od strony ulicy Żuławskiej, osobne wejście do hali sportowej od strony ulicy Żuławskiej i osobne wejście do Pływalni Orunia za budynkiem Smoleńska 6/8.

Sekretariaty szkoły znajdują się zarówno w budynku nr 1 jak i budynku nr 2 – tutaj także na parterze portiernia i możliwość uzyskania informacji.

W budynkach nie ma windy.

Dziennik Podawczy

Dziennik Podawczy znajduje się w sekretariacie szkoły.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail kontakt@gdansk.gda.pl. Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.

Inne informacje i oświadczenia

Szkolny administrator strony internetowej umieszcza artykuły, informacje, zdjęcia, modyfikuje strukturę strony w części szablonu strony internetowej, przygotowanego dla gdańskich szkół w ramach GPE, a udostępnionego CKZiU nr 2 w Gdańsku.