Technikum nr 14

Technik inżynierii środowiska i melioracji
5 lat

 z elementami
geodezji/technologii wody

 

Zawody
klasy/liczba uczniów
Nr zawodu/kwalifikacje
w zawodzie
Szkoła/
przedmioty 
w zakresie rozszerzonym
Przedmioty rekrutacyjne:
język polski,
matematyka
oraz
1 2 3 4
technik inżynierii
środowiska
i melioracji z elementami
energii odnawialnej/
technologii wody
I E
30 uczniów
BUD.21. Organizacja i
prowadzenie robót związanych
z budową obiektów inżynierii
środowiska
BUD.22. Organizacja
i prowadzenie robót
melioracyjnych
Technikum
nr 14
Geografia
Matematyka
j. angielski,
informatyka

 

technik inżynierii środowiska i melioracji
z elementami 
geodezji/technologii wody

Technik inżynierii środowiska i melioracji organizuje i prowadzi roboty związane z budową obiektów gospodarki wodnej oraz uczestniczy w przygotowaniach harmonogramów robót wodno-inżynierskich, kieruje bezpośrednio pracami związanymi z utrzymaniem obiektów gospodarki wodnej poprzez nadzór nad ich eksploatacją, konserwacją i modernizacją, zajmuje się także organizowaniem i prowadzeniem robót związanych z budową obiektów gospodarki odpadami, organizuje i prowadzi roboty związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Opis ten należy uzupełnić o pracę związane z organizowaniem i prowadzeniem robót związanych z regulacją cieków wodnych oraz budową obiektów przeciwpowodziowych. Technik jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z odwadnianiem i nawadnianiem użytków rolnych, organizuje także wszelkie roboty związane z wykonywaniem stawów rybnych. Pracuje także przy budowie i modernizacji systemów wodociągowo-kanalizacyjnych.

 Zapewniamy uczniom naszej szkoły praktyki zawodowe między innymi:
w branżowych przedsiębiorstwach i instytucjach w Trójmieście,
w pracowniach przedmiotowych,
w ramach staży zagranicznych programu Leonardo da Vinci,
w laboratoriach naszego Centrum.