Technikum nr 8

Technik technologii żywności
5 lat

 z elementami dietetyki

Zawody
klasy/liczba uczniów
Nr zawodu/kwalifikacje
w zawodzie
Szkoła/
przedmioty 
w zakresie rozszerzonym
Przedmioty rekrutacyjne:
język polski,
matematyka
oraz
1 2 3 4
technik technologii żywności
z elementami dietetyki
I C
29 uczniów
314403
SPC.01. Produkcja wyrobów
cukierniczych
SPC.07. Organizacja
i nadzorowanie produkcji
wyrobów spożywczych.
Technikum
nr 8
Matematyka
Chemia
chemia lub
biologia,
informatyka*********************************************************

technik technologii żywności
z elementami
dietetyki

Technik technologii żywności wykonuje swoją pracę w zakładach przetwórstwa spożywczego, nadzoruje przebieg produkcji na stanowiskach pracy od przyjęcia surowców do zakładu i ich odpowiedniego składowania, przez obróbkę wstępną (sortowanie, mycie, obieranie, rozdrabnianie itp.), wytworzenie półproduktów, ich dalsze przetwarzanie (filtrowanie, wędzenie, zagęszczenie, fermentowanie itp.), aż do uzyskania gotowych wyrobów, ich pakowanie
i przekazanie do magazynu, do jego zadań należy również kontrola jakości surowców i produktów na każdym etapie procesu. Istotnym jego zadaniem jest organizowanie i nadzorowanie pracy, aby przebiegały zgodnie z obowiązującymi normami wykorzystania przez nich maszyn, surowców, energii, czasu pracy, przestrzegania przepisów BHP oraz przeciwpożarowych oraz systemów zapewnienia jakości zdrowotnej żywności. Dokumentuje również zużycie surowców, dodatków, opakowań, ilości wyprodukowanych wyrobów i określa na ich podstawie normy zużycia materiałów i wydajności, zgodnie 
z obowiązującymi normami zakładowymi. Bierze udział w opracowaniu receptur, instrukcji technologicznych oraz norm zakładowych wyrobu, wdraża
je do produkcji (próby technologiczne) oraz koryguje zaobserwowane wady i braki. Wykonuje także specjalistyczne analizy (fizyczne chemiczne, mikrobiologiczne) surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w warunkach laboratoryjnych.

 Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

zakładach gastronomicznych (restauracjach, barach, bufetach)
placówkach żywienia zbiorowego (hotelach, sanatoriach, szpitalach)
kontrolnych placówkach gastronomicznych

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności
mogą być podwyższane 
poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych
na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka.

*******************************************************