SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI wraz z harmonogramem

do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku, ul. Smoleńska 5/7
na rok szkolny 2024/2025

 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm), art.154 ust.1 pkt 2).
 2. Regulamin Kuratorium Oświaty w Gdańsku zatwierdzony przez Wojewodę Pomorskiego w dniu
  25 października 2018 roku.
 3. Zarządzenie Nr 16/2024 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r.
 4. Postanowienia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w CKZiU Nr 2 w Gdańsku.

 

 

 • 1

 KIERUNKI KSZTAŁCENIA

W roku szkolnym 2024/2025 prowadzi się rekrutację kandydatów do klas pierwszych w technikum
i branżowej szkole I stopnia w następujących zawodach przedstawionych w tabeli 1.

W Technikum Nr 8 i w Technikum Nr 14 nauczane są język angielski i język niemiecki jako drugi język obcy nowożytny.

W Branżowej Szkole I stopnia Nr 8 nauczany jest język angielski.

 

 

Tabela 1.

Pięcioletnie technikum i trzyletnia szkoła branżowa I stopnia


Zawody
klasy/ ilość uczniów

Nr zawodu/kwalifikacje
 w zawodzie

Szkoła/ przedmioty w zakresie rozszerzonym

Przedmioty rekrutacyjne:

język polski, matematyka oraz

technik analityk
z elementami analizy farmaceutycznej/ kosmetycznej

I A
30 uczniów

311103

CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych.

Technikum
nr 8

 

Matematyka Chemia


chemia,

biologia

 

technik technologii chemicznej

z elementami technologii paliw/
środków farmaceutycznych
i kosmetycznych

I B
30 uczniów

311603

CHM.02. Eksploatacja maszyn
i urządzeń przemysłu chemicznego

CHM.06. Organizacja
i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

Technikum
nr 8

 

Matematyka Chemia


chemia,
 informatyka

technik technologii żywności
z elementami dietetyki

I C
30 uczniów

314403

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

SPC.07. Organizacja
i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

Technikum
nr 8

 

Matematyka Chemia


chemia,

biologia

technik ochrony środowiska
z elementami energii odnawialnej/ technologii wody

I D
30 uczniów

325511

CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowania
i realizacja zadań w ochronie środowiska

Technikum
nr 14

 

Chemia

Geografia


geografia,

chemia

technik inżynierii środowiska
i melioracji z elementami geodezji/ technologii wody

I G
15 uczniów

311208

BUD.21. Organizacja i prowadzenie robót związanych
z budową obiektów inżynierii środowiska

BUD.22. Organizacja
i prowadzenie robót melioracyjnych

Technikum
nr 14

 

Geografia

Chemia


geografia,

chemia

technik gospodarki odpadami

I G

15 uczniów

325515

CHM.07. Prowadzenie działań operacyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami CHM.09. Organizowanie i nadzorowanie prac związanych z gospodarowaniem odpadami

Technikum
nr 14

 

Geografia

Chemia

geografia,

chemia

technik weterynarii

I W

30 uczniów

324002

ROL.11. Prowadzenie chowu
i inseminacji zwierząt

ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

 

Technikum
nr 14

 

Biologia

Chemia

 


chemia,

biologia

 

Cukiernik

I cp
15 uczniów

751201

SPC.01. – Produkcja wyrobów cukierniczych

Branżowa szkoła
I stopnia
nr 8


plastyka,
 informatyka

Piekarz

I cp
15 uczniów

751204

SPC.03. – Produkcja wyrobów piekarskich.

Branżowa szkoła
I stopnia
nr 8

plastyka,
informatyka

 

Uwaga:

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną na czas nauki w szkole ponadpodstawowej mają możliwość kształcenia się
w klasie integracyjnej w Branżowej szkole I stopnia (zawód: piekarz lub/i cukiernik – w zależności od ilości zgłoszeń i po wcześniejszym kontakcie z pedagogiem szkolnym).

 

 • 2

KRYTERIA REKRUTACJI

 1. Podstawą zakwalifikowania kandydata do nauki w Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego Nr 2 jest świadectwo ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 2. Limit miejsc w klasach pierwszych w CKZiU Nr 2 jest wyznaczony liczebnością klas.
 3. Pierwszeństwo w przyjęciu do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku mają laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie
  z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty. 
 4. W dalszej kolejności o przyjęciu do klasy wskazanej w podaniu do szkoły decyduje wyższa liczba punktów uzyskanych przez kandydata podczas rekrutacji.

W praktyce podczas rekrutacji może wystąpić sytuacja, w której liczba kandydatów będzie mniejsza lub wyższa w stosunku do limitu miejsc zaplanowanych w danej klasie; stąd, kandydaci zainteresowani przyjęciem do szkoły, powinni w podaniu wskazać alternatywny wybór klasy.

 1. W rekrutacji brana jest pod uwagę  suma punktów (maks. 200 pkt), której składnikami są:
 1. punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (maks. 100 pkt.), przy czym:

- wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego,
 • matematyki

mnoży się przez 0,35

 

-  wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

 

 1. punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
  z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych zajęć edukacyjnych
  w określonym zawodzie zgodnie z tabelą 1 (maks. 72 pkt.):

stopień celujący

stopień bardzo dobry

stopień dobry

stopień dostateczny

stopień dopuszczający

18 punktów,

17 punktów,

14 punktów,

8 punktów,

2 punkty.

 1. c) punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
     Kandydat  może uzyskać maksymalnie 28 punktów, w tym:
  • za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,
  • za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
   w szczególności w formie wolontariatu– 3 punkty,
  • za szczególne osiągnięcia – maksymalnie 18 punktów.

 

Przeliczanie na punkty poszczególnych osiągnięć:

 • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty, w tym:
 • finalista konkursu przedmiotowego - 10 punktów,
 • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,
 • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów.

 

 • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
 • tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów,
 • tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty,
 • tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty.

 

 • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,
 • finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,
 •  tytułu finalisty  konkursu przedmiotowego - 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,
 •  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty.
 • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej- 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 punktów,
 • tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów,
 • tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty,
 • tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 punkty.

 

 • Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym - 4 punkty,
 • krajowym - 3 punkty,
 • wojewódzkim - 2 punkty,
 • powiatowym -  1 punkt.

 

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty,
  na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny
  z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
  • z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 1. a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

 

 

 • z wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
 1. a) celującym – przyznaje się 30 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

 

 • 3

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU RÓWNORZĘDNYCH WYNIKÓW UZYSKANYCH NA ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 1. Zgodnie z U. z 2020 r. poz.910 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
  w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
  z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu
  na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria na podstawie Ustawy Prawo oświatowe:
 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria te mają jednakową wartość.

 • 4

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej placówki.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem,
  o którym mowa w §4 p.1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 • 5

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU rekrutacji osób niebędących obywatelami polskimi 

Na podstawie OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw:

 1. Przyjęcie ucznia z zagranicy jest możliwe, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 2. Podstawą zakwalifikowania kandydata przybywającego z zagranicy są dokumenty:
 1. świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument stwierdzający ukończenie szkoły lub kolejnego etapu edukacji za granicą lub
 2. świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument wydany przez szkołę za granicą, potwierdzający uczęszczanie ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły za granicą
  i wskazujący klasę lub etap edukacji, który uczeń ukończył w szkole za granicą, oraz dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej ucznia lub pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej ucznia, złożone przez rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia, jeżeli ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest możliwe na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu;
 3. wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski.

oraz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 • 6

WYMAGANE DOKUMENTY

Szkolny punkt informacyjny znajduje się w sekretariacie szkoły w budynku nr 2 przy ul. Smoleńskiej 6/8,  czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 14,  tel. 58 301 10 20.

 

Do podania o przyjęcie do szkoły – technikum lub szkoła branżowa I stopnia, należy dołączyć:

 1. oryginał lub poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 2. oryginał lub poświadczoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 3. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów,
  o których mowa w Zarządzeniu Pomorskiego Kuratora Oświaty,
 4. oświadczenie kandydata zobowiązujące go do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich skutkujących wydaniem zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do kształcenia
  w określonym zawodzie - Zał. 1 do pobrania na stronie internetowej szkoły,
 5. 3 fotografie czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem,
 6. wypełnioną kartę informacyjną kandydata - przekazaną w sekretariacie szkoły,
 7. akt urodzenia do wglądu oraz kopia tego dokumentu, w celu poprawnego zapisania danych
  w dokumentacji szkolnej,
 8. zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla prawidłowej działalności szkoły zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych - Zał. 2 do pobrania na stronie internetowej szkoły,
 9. kartę zdrowia z kartą szczepień – należy złożyć w szkolnym gabinecie lekarskim w dniach 09.2024r. – 11.09.2024r.

W przypadku kandydatów do branżowej szkoły I stopnia -  pracowników młodocianych
(w zawodzie piekarz i cukiernik) należy dostarczyć do 2 września 2024 r. również umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 

 

 • 7

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Tabela 2. Pięcioletnie technikum i trzyletnia branżowa szkoła I stopnia

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

od 15 maja 2024 r.
do 14 czerwca 2024 r.
do godz. 15.00

od 22 lipca 2024 r.
do 24 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie
o wyniku egzaminu ósmoklasisty
oraz złożenie nowego wniosku,
w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.


do 05 lipca 2024 r.
do godz. 15.00

--------------------------

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych
w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych
z ustaleniem tych okoliczności.

do 05 lipca 2024 r.

do 25 lipca 2024 r.

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach.

do 11 lipca 2024 r.

do 1 sierpnia 2024 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

12 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

2 sierpnia 2024 r.

do godz. 15.00

6.

Wydanie przez szkołę skierowania
na  badania lekarskie (kandydatom
z listy zakwalifikowanych, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole).

 


do 16 lipca 2024 r.

od 22 lipca 2024 r.
do 2 sierpnia 2024 r

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu
zewnętrznego 
(o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku  o przyjęcie
do szkoły) oraz  zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
(oraz orzeczenia do celów sanitarnych
w przypadku technika technologii żywności, cukiernika i piekarza).

 

od 19 lipca 2024 r.
do godz. 15.00

od 5 sierpnia 2024 r.
do 8 sierpnia 2024 r.
 
do godz. 15.00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

22 lipca 2024 r.

do godz. 14:00

9 sierpnia 2024 r.

do godz. 14:00

9.

Poinformowanie Pomorskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole (poprzez kwestionariusz on-line).

 

 

22 lipca 2024 r.

do godz. 14.00

 

 

9 sierpnia 2023 r.

do godz. 14.00

 

10.

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 23 lipca 2024 r.

12 sierpnia 2024 r.

12.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

13.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

14.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

 

 

 • 8

KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH

 

W CKZiU Nr 2 w Gdańsku prowadzony jest także nabór osób, które ukończyły 18 lat na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodach:

- Rolnik - w kwalifikacji ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

- Cukiernik – w kwalifikacji SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych

Osoby, które ukończą kurs mają prawo przystąpienia do ogólnopolskiego egzaminu zawodowego (którego zdanie upoważnia do uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub certyfikatu kwalifikacji zawodowej)

Podstawą zakwalifikowania kandydata do nauki na KKZ jest świadectwo ukończenia szkoły gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Dodatkowo w przypadku Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego Cukiernik od uczestników wymagane jest orzeczenie do celów sanitarnych.

Szczegółowy regulamin organizacji i prowadzenia Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych
w CKZiU Nr 2 w Gdańsku dostępny na stronie internetowej szkoły  http://ckzu2.edu.gdansk.pl oraz
w sekretariacie szkoły tel. 58 309 05 06.

 

 

Dyrektor CKZiU Nr 2 w Gdańsku

Barbara Mizerska