nabor-82905.jpg

****************************************

(informacja na stronie naboru - VULCAN)
*************************************
Drodzy Kandydaci i Rodzice/Opiekunowie prawni,
W dniu 19.07.2023 r. o godz. 13:00 zostaną ogłoszone wyniki tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Uprzejmie informujemy, że z wynikami rekrutacji będzie można zapoznać się:

na listach udostępnionych w szkołach ponadpodstawowych,

w systemie Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN po zalogowaniu się na konto kandydata,

najszybciej w bezpłatnej aplikacji mobilnej eLO! 2023
- aplikacja poinformuje Was o wyniku w telefonie, niezwłocznie po jego publikacji.

Pobierz aplikację w wersji dla systemu Android: https://play.google.com/store/apps/details...

nabor-2023-458790.jpg

****************

Kierunki kształcenia - nabór 2023/2024

Regulamin naboru - * Wniosek Technikum - * Wniosek Szkoła Branżowa - * Załącznik 1 - * Załącznik 1A - *Załącznik 2 - *
Podanie KKZ cukiernik - * Podanie KKZ rolnik

nabor-2021-od-17-maja-265520.jpg

REKRUTACJA ROZPOCZYNA SIĘ 15 maja 2023 r.

Rekrutacja odbywa się w systemie naboru elektronicznego

Jeśli chcesz aplikować do naszej szkoły kliknij na podany poniżej link
(będzie czynny od 15 maja 2023 r.)

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/

a następnie przejdź do Technikum nr 8, Technikum nr 14, Branżowej Szkoły I stopnia nr 8

UWAGA!!!

W gminie Gdańsk każdy absolwent może wybrać dowolną liczbę szkół i specjalności (kierunków) w danej szkole publicznej,

której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Gdańsk

Ta, która jest pierwsza na liście będzie szkołą pierwszego wyboru !!!

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej zakłada konto w systemie, wprowadza swoje dane, wybiera klasy na liście swoich preferencji,
drukuje podanie i zanosi je do szkoły pierwszego wyboru.


technik technologii żywności
z elementami dietetyki
w Technikum nr 8 

Technik technologii żywności wykonuje swoją pracę w zakładach przetwórstwa spożywczego, nadzoruje przebieg produkcji na stanowiskach pracy od przyjęcia surowców do zakładu i ich odpowiedniego składowania, przez obróbkę wstępną (sortowanie, mycie, obieranie, rozdrabnianie itp.), wytworzenie półproduktów, ich dalsze przetwarzanie (filtrowanie, wędzenie, zagęszczenie, fermentowanie itp.),
aż do uzyskania gotowych wyrobów, ich pakowanie i przekazanie do magazynu, do jego zadań należy również kontrola jakości surowców
i produktów na każdym etapie procesu. Istotnym jego zadaniem jest organizowanie i nadzorowanie pracy, aby przebiegały zgodnie
z obowiązującymi normami wykorzystania przez nich maszyn, surowców, energii, czasu pracy, przestrzegania przepisów BHP oraz przeciwpożarowych oraz systemów zapewnienia jakości zdrowotnej żywności. Dokumentuje również zużycie surowców, dodatków, opakowań, ilości wyprodukowanych wyrobów i określa na ich podstawie normy zużycia materiałów i wydajności, zgodnie 
z obowiązującymi normami zakładowymi. Bierze udział w opracowaniu receptur, instrukcji technologicznych oraz norm zakładowych wyrobu, wdraża je do produkcji (próby technologiczne) oraz koryguje zaobserwowane wady i braki. Wykonuje także specjalistyczne analizy (fizyczne chemiczne, mikrobiologiczne) surowców, półproduktów i wyrobów gotowych w warunkach laboratoryjnych.


technik analityk
z elementami analizy farmaceutycznej/kosmetycznej
w Technikum nr 8

Technik analityk wykonuje badania analityczne składu chemicznego surowców, półproduktów, produktów i innych materiałów, a także analizy specjalistyczne na potrzeby badań doświadczalnych i przemysłu, za pomocą sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych z wykorzystaniem współczesnych metod analitycznych, klasycznych, fizykochemicznych i biochemicznych.
Pobiera 
i przygotowuje próbki analizowanego materiału, uczestniczy w testach, badaniach doświadczalnych, pobieraniu próbek i dokonywaniu pomiaru poza stanowiskiem stałej pracy. Obsługuje aparaturę laboratoryjną oraz zestawy do wykonywania analiz specjalistycznych. Sporządza zapotrzebowanie na szkło laboratoryjne, sprzęt podstawowy oraz odczynniki i prowadzi dokumentację materiałową.

technik technologii chemicznej
z elementami technologii paliw/środków farmaceutycznych i kosmetycznych
w Technikum nr 8

Zadania zawodowe technika technologii chemicznej związane są z wytwarzaniem różnego rodzaju produktów, półproduktów lub gotowych wyrobów na drodze procesów chemicznych i fizykochemicznych oraz nadzorowaniem procesów produkcyjnych przemysłu chemicznego. Do głównych zadań zawodowych technika technologii chemicznej należy prowadzenie procesu produkcyjnego oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów chemicznych i fizykochemicznych zarówno poprzez kontrolowanie parametrów przebiegu procesu technologicznego, jak i ocenianie jakości produktów
i półproduktów. Do obowiązków technika technologii chemicznej należy także prowadzenie dokumentacji produkcji dla obsługiwanego przez niego ciągu technologicznego oraz współdziałanie z innymi służbami w zakładzie w zakresie nadzorowania procesów i ciągów technologicznych. Technik technologii chemicznej może również wykonywać samodzielnie niektóre analizy laboratoryjne i międzyoperacyjne.


technik weterynarii
w Technikum nr 14

Technik weterynarii jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych w zakresie diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt; wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych w zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa; prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami). Absolwent szkoły – technik weterynarii, może być zatrudniony w zakładach leczniczych dla zwierząt, organach inspekcji weterynaryjnej, może również prowadzić własną działalność w ramach hodowli zwierząt, usług inseminacyjnych, usług pielęgnacyjnych dla zwierząt. Ciągły rozwój nauk weterynaryjnych i rolniczych, wprowadzanie nowych metod oraz technologii obliguje technika weterynarii do ustawicznego dokształcania się i doskonalenia umiejętności zawodowych.


technik inżynierii środowiska i melioracji
z elementami geodezji/technologii wody
w Technikum nr 14

Technik inżynierii środowiska i melioracji organizuje i prowadzi roboty związane z budową obiektów gospodarki wodnej oraz uczestniczy w przygotowaniach harmonogramów robót wodno-inżynierskich, kieruje bezpośrednio pracami związanymi z utrzymaniem obiektów gospodarki wodnej poprzez nadzór nad ich eksploatacją, konserwacją i modernizacją, zajmuje się także organizowaniem i prowadzeniem robót związanych z budową obiektów gospodarki odpadami, organizuje i prowadzi roboty związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Opis ten należy uzupełnić o pracę związane 
z organizowaniem i prowadzeniem robót związanych z regulacją cieków wodnych oraz budową obiektów przeciwpowodziowych. Technik jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z odwadnianiem i nawadnianiem użytków rolnych, organizuje także wszelkie roboty związane z wykonywaniem stawów rybnych. Pracuje także przy budowie i modernizacji systemów wodociągowo-kanalizacyjnych.


technik ochrony środowiska
z elementami energii odnawialnej/technologii wody
w Technikum nr 14

Technik ochrony środowiska określa aktualny stan zanieczyszczeń środowiska na skutek działalności człowieka; przeprowadza proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska, oznacza parametry zanieczyszczenia wody, powietrza, poziomu hałasu i stopnia zanieczyszczenia gleby; określa zgodności z normami oczyszczania ścieków, powietrza i odpadów; wykonuje pomiary poziomu hałasu i drgań mechanicznych; bada i kontroluje emisję zanieczyszczeń; sporządza bilanse wodno-ściekowe, zanieczyszczeń odprowadzanych z gazami odlotowym i do atmosfery oraz zanieczyszczeń odprowadzanych z odpadami; posługuje się aparaturą pomiarową oraz urządzeniami stosowanymi w ochronie środowiska; posługuje się dokumentacją techniczną; przygotowuje mapy oraz schematy technologiczne; współpracuje w przygotowaniu planów zagospodarowania przestrzennego terenu uwzględniając zasoby przyrody; posługuje się aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska; stosuje procedury oceny oddziaływania inwestycji szkodliwych dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego; podejmuje działania w sytuacji wystąpienia zagrożeń ekologicznych; współpracuje 
z organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska; przygotowuje propozycje zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym; prowadzi kampanię 
na rzecz poprawy stanu środowiska, w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej i segregacji odpadów komunalnych.

piekarz - cukiernik

cukiernik
w Branżowej Szkole I stopnia nr 8

Praca w zawodzie cukiernik polega na wytwarzaniu różnego rodzaju asortymentu ciast, ciastek, tortów, deserów, tworzeniu dekoracji wyrobów gotowych, które są głównie tworzone ręcznie i wymagają zdolności manualnych i plastycznych; musi potrafić ocenić jakość i przydatność surowców oraz prowadzić dokumentacją związaną z rozliczeniem surowców i półproduktów. Cukiernik produkując wyroby cukiernicze posługuje się specjalistycznymi maszynami 
i urządzeniami.

piekarz
w Branżowej Szkole I stopnia nr 8

Piekarz swoją pracę wykonuje w zakładzie piekarskim. Do jego obowiązków należy dostarczanie na rynek pieczywa o dobrej jakości oraz wysokich walorach zdrowotnych. Aby otrzymać dobrej jakości pieczywo musi zadbać o surowce najlepszej jakości, a następnie przechować je w odpowiednich warunkach. Potem z tych surowców wytwarza ciasta na różne rodzaje pieczywa, kształtuje wyroby, wypieka z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz przygotowuje do sprzedaży.

a także

na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

rolnik
cukiernik

informacje:

sekretariat w budynku nr 1 - tel. 58 309-05-06
sekretariat w budynku nr 2 - tel. 58 301-10-20Domeny: ckzu2.edu.gdansk.plwww.ckziu2gdansk.pl, www.ckziu2.pl
Profile na Fb: CKZiU nr 2 w Gdańsku, Internat, Biblioteka

start-4634.jpg [miniatura]